GDPR

VODNÍ INFORMACE

Vážení ,

tyto zásady mají za cíl Vás informovat, jakým způsobem společnost Agentura IS Teplice s.r.o. shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Společnost vsouvislosti s inzercí zpracovává, jsou identifikační údaje (zejména jméno a příjmení), kontaktní údaje (tel., e-mail).

OBSAH

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?1
Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem Společnost zpracovává?1
Z jakých zdrojů získává Společnost Vaše osobní údaje? 2
Sdílí Společnost Vaše osobní údaje s dalšími osobami? 2
Předává Společnost Vaše osobní údaje do zemí mimo EHP? 3
Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené? 3
Jak dlouho bude Společnost Vaše osobní údaje uchovávat? 3
Jaka
́ jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů? 3
Dotazy a kontakty 4 Změny těchto zásad 4

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Společnost určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje naleznete v kapitole „Dotazy a kontaktyníže.

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem Společnost zpracovává?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem osobní údaje Společnost o uchazečích o zaměstnání zpracovává. 

Správcem údajů je společnost Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 638/7, IČO: 28708059, DIČ: CZ28708059, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn.C 27852.

Osobní údaje (Kategorie a příklady)

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje inzerenta:

jméno a příjmení,

datum narození,

e-mail, telefonní číslo

Inzerce

Z jakých zdrojů získává Společnost Vaše osobní údaje?

Společnost získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo z vyplnění vstupního formuláře.

Sdílí Společnost Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

Ne

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Společnost za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů uchazečů o zaměstnání využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Společnost udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům uchazečů o zaměstnání je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho bude Společnost Vaše osobní údaje uchovávat?

Společnost uchovává osobní údaje inzerentů pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování.

Pokud údaje Společnost zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po dobu 6ti měsí od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání.

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů;

právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci;

právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů;

právo na omezení zpracování osobních údajů;

právo na vymazání osobních údajů;

právo kdykoliv odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním;

právo podat stížnost kdozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů,

www.uoou.cz).

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

Dotazy a kontakty

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Agentura IS Teplice s.r.o.

U Císařských lázní , PSČ 415 01

e-mail: mesicnik@agenturais.cz tel.:
+420 417 534 206

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady Společnost rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách Společnosti

Nulla dui purus, eleifend vel, consequat non, dictum porta, nulla. Duis ante mi, laoreet ut, commodo eleifend, cursus nec, lorem. Aenean eu est. Etiam imperdiet turpis. Praesent nec augue. 

Rubriky RegioRevue.cz