Na ploše společnosti JTH Holding a.s. v Lovosicích probíhá od září loňského roku předstihový záchranný archeologický výzkum pod hlavičkou Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě, v. v. i. Archeologicky byly doposud zdokumentovány a prozkoumány více než tři stovky zahloubených pravěkých objektů a rozsáhlé kulturní souvrství. Výzkumem se podařilo doložit intenzivní a dlouhodobé osídlení sahající od sklonku doby kamenné (eneolitu) až do počátků doby bronzové. Prokázána byla přítomnost několika archeologických kultur a jedná se tedy o tzv. polykulturní lokalitu.

Detailní informace zde

Archeologický výzkum probíhá s dostatečným předstihem tak, aby nijak nenarušil plynulý chod plánované výstavby obchodního centra. Plocha pod budoucími halami (Kaufland a Retail) byla od archeologických objektů „očištěna“ do konce dubna. Kompletní výzkum okolních ploch by měl být završen do konce května letošního roku. Veškeré archeologické nálezy procházejí v současné době laboratorním zpracováním. Lidské a zvířecí pozůstatky jsou průběžně podrobovány antropologické a osteologické analýze. Vybrané vzorky těchto kostí byly zaslány do specializovaných laboratoří na radiokarbonovou dataci, která by měla potvrdit, event. zpřesnit datování archeologických nálezů.

Probíhající výzkum odkrývá další důležité archeologické nálezy, které mozaikovitě dokreslují obrovský význam lovosické oblasti v určitých pravěkých obdobích. I na jejich základě lze soudit, že v pozdní době kamenné, a především pak v následující starší době bronzové sehrávaly Lovosice úlohu velmi významného nadregionálního centra.

(Úvodní foto: hromadný hrob ze starší doby bronzové (únětická kultura, ca 2000–1750 př. n. l.), kde byli pospolu pochováni čtyři lidé.)

(zdroj: Ústav archeologické památkové péče)