Také Židovská obec Teplice slaví každoročně svátek Pesach. V letošním roce připadá svátek Pesach na dny od 5.4. do 13.4.2023. Lidé si často spojují křesťanské Velikonoce s židovským svátkem Pesach, ale křesťanské Velikonoce a židovský Pesach mají rozdílné významy. Křesťanské Velikonoce jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které se událo kolem roku 30. Pesach oslavuje odchod Židů z otroctví ve starověkém Egyptě, projití Izraelitů Rudým mořem při odchodu z Egypta.

     Pesach je jedním z nejdůležitějších židovských svátků a zároveň jedním z nejstarších vůbec. Společně se svátky Šavu’ot a Sukot se řadí mezi tři poutní svátky, které každoročně Židé slaví. Mimo Izrael trvá Pesach 8 dní, kdy první dva a poslední dva jsou sváteční, při nichž platí obdobná pravidla jako při šabatu s drobnými rozdíly týkajícími se zejména přípravy jídla. Prostřední 4 dny jsou polosváteční, v jejich průběhu neplatí tak přísný zákaz práce, ale denní modlitba je slavnostnější s řadou oslavných žalmů. Již jsme si řekli, že svátek Pesach připomíná vyjití Izraele z egyptského otroctví. Ale jak se tam dostali? Izraelité se do Egypta dostali poté, co velký hladomor zasáhl celou jejich Zemi zaslíbenou. V té době měl vytvořené zásoby pouze Egypt a to díky Josefovi, synovi Jákoba, kterého sem původně prodali jako otroka. Josef se postupem času dostal na nejvyšší místa a stal se správcem Egypta. Postupně se do Egypta přesunula celá Jákobova rodina a žila zde pod Josefovou ochranou v úrodné části Egypta Góšen. Židé se v Egyptě usadili a zůstali zde i po skončení hladomoru. Velmi se jim dařilo a zde se z nich stal národ. Josef však zemřel a po jeho smrti nastoupil nový faraon, který Josefa již neznal, a který byl velmi znepokojen zvyšující se židovskou populací. Izraelity proto zotročil, a navíc nechával zavraždit všechny prvorozené chlapce. Toto vraždění však přežil Mojžíš, kterého jeho matka Jocheved poslala v koši po Nilu. Následně byl zachráněn faraonovou dcerou a byl vychován u faraónova dvora.

Po nějaké době Hospodin vyslyšel úpění Izraele a povolal Mojžíše, který se svým bratrem Áronem předstoupil před faraona a sdělil mu, že Hospodin praví, aby propustil jeho lid. Faraon však neuposlechl a namísto toho ještě ztížil Izraelitům práci. Po tomto neúspěchu poslal Bůh Mojžíše a Árona znovu k faraónovi a ujišťoval je, že donutí egyptského krále, aby Izraelce propustil, a to skrze divy, kterými bude bít Egypt. Tyto božské zásahy dostaly název Deset ran egyptských. Desátá rána byla, že během jediné noci zemřeli všichni prvorození Egypta od zvířete až po faraonova syna.

Faraon po desáté ráně propustil Izrael z otroctví a Izrael odešel z Egypta. Utábořil se na břehu Rákosového moře (Rudého moře). Faraonovo srdce však bylo stále zatvrzelé, a nakonec vyslal vojsko, aby Izraelity donutilo k návratu. Sedmého dne se Izraelité octli v sevření mezi mořem a faraonovým vojskem. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin rozdělil jeho vody. Izraelité prošli mořem po suchu, faraon se pustil za nimi, avšak Mojžíš vztáhl ruku nad moře a vody se vrátily a přikryly vozy i jízdu celého faraónova vojska. Tato událost se připomíná v poslední den Pesachu.

Hlavním příkazem o svátku Pesach je jíst macesy. Maces je křehký, rovný, nekvašený chléb, vyrobený z mouky a vody, který musí být upečen dříve, než začne kvasit. Maces je jediný typ „chleba“, který se o Pesachu může jíst.

Michael Lichtenstein, předseda Židovské obce Teplice