Po dlouhých letech si můžeme všichni oddechnout, neboť byly dokončeny stavební práce na statickém zajištění opěrných zdí a příjezdové komunikace na hrad Krupka. Návštěvníci se již do areálu hradu dostanou po nově opravené přístupové cestě. Celé to začalo v roce 2012, kdy došlo vlivem klimatických podmínek a mimořádných událostí ke zřícení části kamenného zdiva opěrné zdi přístupové cesty. Opakovanými destrukcemi kamenného zdiva pak k sesuvům tělesa komunikace. Postupně jsme provedli provizorní zabezpečení nestabilních částí zdiva včetně příjezdové komunikace a zajistili projektovou dokumentaci se stavebním povolením pro realizaci stavby.

Příjezdová komunikace na hrad Krupka

Město se opakovaně snažilo získat na realizaci akce finanční prostředky z různých dotačních titulů, avšak bezvýsledně. S ohledem na stále se zhoršující stav přístupové cesty byli ohroženi jak obyvatelé níže položených soukromých nemovitostí, tak návštěvníci hradu. Město nakonec zajistilo financování, o celkových stavebních nákladech 16,3 milionu Kč, z vlastních prostředků.

Hrad Krupka z ptačí perspektivy

Stavební práce trvaly od května 2021 do listopadu 2022. Realizace stavby probíhala ve velmi náročných podmínkách, bez možnosti přístupu stavební techniky. Velké poděkování patří firmě STRIX Chomutov a.s., která celou realizaci zajistila, a všem kteří se na realizaci stavby podíleli. Stavební práce probíhaly pod stálým dohledem projektanta Ing. Štábla, technického dozoru stavby a geotechnika v jednom, tj. pana Ing. Ďurového, Národního památkového ústavu, Magistrátu města Teplice, archeologického dohledu Regionálního muzea v Teplicích a zástupce města.

Hrad Krupka po opravě

Hrad Krupka po opravě

Za zmínku určitě stojí, že při výkopových pracích byly nalezeny zajímavé archeologické nálezy, které jsou archivovány v Regionálním muzeu v Teplicích. Část nálezů bude vystavena v infocentru v Husitské ulici, kde si je budete moci prohlédnout. Archeologický výzkum byl obohacen o další torzální nálezy starého historického zdiva, jmenovitě torzo objektu obdélníkového tvaru, kamenné klenby a pozůstatků kamenného zdiva, které byly zakonzervovány a zachovány pro příští generace.

Dagmar Kaulová, MÚ Krupka

Hrad Krupka byl vybudován na počátku 14. století jako strážní pevnost na ochranu obchodní stezky do Saska, cínových dolů a rozvíjejícího se městečka. První písemná zmínka o hradu je z roku 1330, kdy ho darem i s panstvím získal od krále Jana Lucemburského míšeňský šlechtic Timotheus von Kolditz. Budova panského horního úřadu z roku 1697 byla v 19. století přestavěna na výletní hostinec. Po celkové rekonstrukci zde byl roku 2003 slavnostně zahájen provoz penzionu s restaurací. Vstupné do areálu hradu je zdarma.

Kontakty:

Infocentrum MÚ Krupka +420 417 803 147

https://www.visitkrupka.cz/cs/hrad-krupka