Pražské Protonové centrum od zahájení svého provozu v roce 2012 již léčilo téměř 8 000 pacientů. O jeho kvalitách se nejen v odborných kruzích v zahraničí i doma hovoří s velkým respektem. Proč je protonová léčba účinná a šetrná, jaký je její princip a jaké diagnózy se touto metodou mohou léčit, jsme si povídali s primářem a ředitelem zdravotního úseku Protonového centra doc. MUDr. Jiřím Kubešem, Ph.D. Ten je díky svým letitým zkušenostem přesvědčen, že protonová léčba může pomoci až třetině onkologických pacientů, kteří se u nás dnes léčí ozařováním.
 
Protony zvyšují šanci na úspěšnou léčbu a minimalizují její nežádoucí účinky

Pane primáři, které diagnózy jsou pro léčbu protonovou radioterapií vhodné?
     Díky nejnovějším technologiím a našim zkušenostem s protonovou radioterapií dokážeme úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. Jedná se o nádory hlavy a krku, dětské nádory, maligní lymfomy, nádory plic a centrální nervové soustavy, sarkomy a nádory zažívacího traktu. V současné době se setkáváme s velkým množstvím žen indikovaných k protonové radioterapii karcinomu prsu, kdy dochází k vysoce žádoucímu snížení dávky na srdeční struktury. Od počátku provozu Protonového centra léčíme, a velmi úspěšně, také muže s karcinomem prostaty. 
 
Kolik nemocných jste již ozařovali a jaké je úspěšnost vaší léčby?
     PTC léčilo bezmála již více jak osm tisíc pacientů. Úspěšnost léčby závisí na konkrétním typu diagnózy. Například při léčbě karcinomu prostaty, kterou každým rokem v České republice onemocnění až 7 000 mužů, je-li onemocnění zachyceno včas, dokážeme vyléčit až 97 procent mužů. Tyto naše výsledky léčby karcinomu prostaty byly publikovány a soubor sledovaných mužů je celosvětově ojedinělý. Kromě vysoké šance na vyléčení umožňuje také protonová léčba, na rozdíl od jiných druhů léčby, minimalizovat vedlejší účinky léčby. U pacientů s nádory CNS se jedná např. o snížení rizika poškození zraku. Protonová terapie pro nádory v oblasti hlavy a krku nám umožňuje ozářit i pacienty s dosud velmi těžko léčitelnými nádory uloženými např. v blízkosti zrakového a sluchového nervu nebo míchy. U pacientů s karcinomem jícnu dokážeme ochránit míchu a srdce. Tak bychom mohli pokračovat diagnózu od diagnózy. Obecně lze shrnout, že protonová léčba dokáže zásadně ovlivnit kvalitu života pacienta v průběhu léčby, i po jejím skončení. 
 
Co čeká pacienta, kterému ­diagnostikují v jeho kraji nějaké nádorové onemocnění? Jak se k vám dostává?
     Protonové centrum se stalo součástí Národního onkologického centra. Nejpřímější cesta je proto ta, že pacientovi na příslušném onkologickém pracovišti doporučí léčbu v Protonovém centru. Díky naší úzké spolupráci s kolegy z celé ČR a propojení našich týmů se k nám tak dostane pacient velmi snadno. Další možností je, že nás pacient sám kontaktuje – zavolá na naši infolinku, nebo pošle e -mailem dotaz na náš Klientský servis. Do 24 hodin od nás dostane informace, zda je vhodný k protonové léčbě, a pokud ano, je objednán na vstupní konzultaci. 
 
Hradí protonovou léčbu zdravotní pojišťovny? 
     Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami. Protonové centrum má uzavřeny dlouhodobě smlouvy s českými zdravotními pojišťovnami. 
 

Zmínil jste, že dosahujete úspěchů v léčbě karcinomu prostaty u mužů. Kolik mužů ročně léčíte? 
     Pro diagnostiku rakoviny prostaty je základem stanovení hladiny prostatického specifického antigenu (PSA). Koncentrace prostatického specifického antigenu v krvi je jedním z ukazatelů rakoviny prostaty, proto by si jej muži po 50. roce měli nechat v pravidelném intervalu vyšetřovat. Rakovinu prostaty je možné řešit několika způsoby, chirurgicky nebo pomocí radioterapie (ozařování). Pokud je rakovina prostaty diagnostikována včas, dokáže moderní protonová léčba rakoviny prostaty pacienty vyléčit a zároveň minimalizuje nežádoucí vedlejší účinky. Protonová léčba má vysokou účinnost: dokáže úspěšně vyléčit až 97 % pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika a více než 90 % pacientů se středně rizikovými nádory prostaty. Pacienti mají po léčbě vysokou kvalitu života a riziko impotence, které je po chirurgické léčbě vysoké, je nízké. Inkontinence, tedy únik moči, se po protonové léčbě karcinomu prostaty časného stadia téměř nevyskytuje a riziko jejího vzniku je menší než 1 % na rozdíl od operace. Nespornou výhodou protonové léčby je také podstatně nižší časová náročnost pro pacienty. Protonová léčba je ambulantní a trvá pouze pět dní u časného stadia karcinomu prostaty, a 21 dní u pokročilého stadia.
 
Nejčastější diagnózou, kterou léčíte u žen, je karcinom prsu? 
     Ano, je to tak. Jelikož se dnes dokáže vyléčit téměř 90 % žen, pokud je onemocnění zachyceno včas, je naším cílem, aby jejich život po radioterapii (ozařování) byl bez dalších omezení a zdravotních komplikací. Při protonové léčbě karcinomu levého prsu dokážeme ozářit prs a hrudní stěnu tak, že můžeme minimalizovat nežádoucí ozáření srdce, věnčitých tepen a plic. Tím dokážeme předcházet riziku vzniku srdečních a plicních onemocněních, které by se při jejich ozáření mohly v horizontu 10-20 let projevit. Díky tomu, že jsme v PTC vyvinuli inovativní a jedinečné postupy, patří našemu Centru přední místo na světě v léčbě karcinomu prsu protonovou radioterapií. 
 
Co možná nevíte  
• Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami. Je tedy dostupná všem občanům z České republiky.
• Každý pacient má v Protonovém centru svého osobního koordinátora, který mu je plně k dispozici.
• Komunikace koordinátora s pacientem zahrnuje podání základních i doplňujících informací o protonové terapii, zajištění posouzení vhodnosti tohoto typu léčby pro každého pacienta individuálně, zabezpečení potřebných vstupních vyšetření, vyřízení všech administrativních úkonů k zahájení léčby apod. 
• Kromě samotné léčby poskytuje Protonové centrum  i diagnostiku, a to nejen svým onkologickým pacientům, ale i široké veřejnosti. Absolvovat zde můžete vyšetření magnetickou rezonancí (MR) a pozitronovou emisní tomografií v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT). Objednací doby jsou okolo 2–3 týdnů.
• Nejnovější informace najdete na webových stránkách www.ptc.cz a na Facebooku Centrum protonové léčby. Také je pro více informací možné zavolat na +420 222 999 000.