V souladu s harmonogramem pokračují práce na zajištění sesuvu na svahu Čertovka ve Vaňově. Sesuv je řadu let zajištěn masivní opěrnou zdí, jejíž prvky ale již nevyhovují. V posledních letech postupně docházelo vlivem přírodních živlů k viditelným změnám na konstrukci opěrné zdi. V některých klenbách opěrné zdi se začínalo objevovat narušení a kotevní systém začínal být trvale přetěžován. Na základě pravidelného monitoringu bylo vydáno doporučení provést sanační práce celého svahu, opravu kotev a mimo jiné vyztužit porušené klenby opěrné zdi.

     V květnu a v červnu proběhly přípravné práce, zajištění staveniště a odstranění hlav na starých kotvách, které jsou nevyhovující a dlouhodobě neudržitelné. Nyní se zahajuje budování 22 ks nových kotev, které budou umístěny co nejblíže původním kotvám.

     V roce 2019 byla na základě výběrového řízení zadána a vypracována projektová dokumentace na opravu opěrné zdi a kotev. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí a celková cena díla je 10,7 mil. Kč. Předání staveniště proběhlo 6. května a nyní jsou všechny práce plně rozběhnuty v souladu s harmonogramem. Zhotovitel (STRABAG Rail) se zavázal provést dílo nejpozději do konce října.

     Stavba je členěna na 3 stavební objekty – kotvení zdi, vyztužení skořepin a monitoring.      Sanační práce by měly v první řadě řešit obnovu kotevního systému opěrné zdi a opravu poškozených kleneb opěrné zdi. Předmětem monitoringu je osazení nových dynamometrů (měření tahové síly) na nově vybudované kotvy.

(zdroj: usti-nad-labem.cz)