Akcionáři Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS), tedy 458 měst a obcí v severočeském regionu, se sešli v Teplicích na řádné valné hromadě. Rozhodli o tom, že zisk společnosti bude opět investován do obnovy vodárenské infrastruktury.

     Na jednání valné hromady SVS projednávali účastníci zprávu představenstva a zprávu dozorčí rady za rok 2020. Dále schválili účetní uzávěrku a rozhodli, že zisk z loňského roku ve výši 436 milionů půjde na investiční činnost společnosti.

     „V loňském roce SVS investovala na dvou stovkách staveb přes 1,5 miliardy korun. Abychom mohli předat budoucím generacím provozuschopnou vodárenskou infrastrukturu, je potřeba trvale, zodpovědně a efektivně investovat do její obnovy. Což je vlastně nikdy nekončící proces,“ upřesňuje generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

     „Uplynulý rok byl pro všechny náročný a výjimečný, ale pro vodohospodáře zvlášť – především kvůli nárokům kladeným na zajištění bezpečného provozu vodárenství. Zvládnutí pandemie covidu-19 si vyžádalo řadu mimořádných opatření nutných k zajištění provozu severočeské vodárenské infrastruktury a k nerušenému průběhu investičních akcí. Společnosti skupiny Severočeská voda zvládly vše bez problémů, za to patří všem pracovníkům velký dík,“ uvedl předseda představenstva SVS Tomáš Indra. Součástí valné hromady byla také volba člena dozorčí rady SVS, kterým se na další čtyřleté období stal Arnošt Šorm. Letošního jednání valné hromady se zúčastnilo 110 akcionářů (zástupci měst a obcí v Ústeckém a Libereckém kraji), kteří představují 76,8 % základního kapitálu společnosti. Akcionáři jednomyslně schválili všechny body navržené představenstvem SVS.

Severočeská vodárenská společnost a.s. je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcionáři SVS je 458 měst a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS 100 % vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou. SVS je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 63 úpraven vody, 965 vodojemů, 9 077 km vodovodů, 187 čistíren odpadních vod a 4 045 km kanalizace. Více informací na www.svs.cz.

Severočeská vodárenská společnost a.s.