Po Praze jsou jedním z prvních měst v České republice. Do pilotního projektu se v sedmi vytipovaných bytových domech zapojilo na začátku dubna celkem 350 domácností. Objekty byly zároveň vybrány záměrně z pěti různých katastrů tak, aby vznikl reprezentativní vzorek napříč sídlištní zástavbou celého města. Vlastnictví vybraných objektů je rovnoměrně zastoupeno čtyřmi největšími bytovými družstvy v Teplicích, tedy OSBD Teplice, SBD Mír Teplice, BD Trnovany a Podkrušnohorským BD, jejichž zástupce a jednotlivé delegáty objektů jsme oslovili ke spolupráci.

     Odborný tým, pod záštitou Statutárního města Teplice,předal v termínu od 8. do 10. 4. 2021, do všech zapojených domácností speciální odvětrávané košíky a rozložitelné sáčky pro sběr kuchyňského odpadu. Lidé tak můžou třídit přímo v domácnostech. K zapojeným objektům byly zároveň přistaveny speciální hnědé uzamykatelné nádoby, do kterých se vytříděný kuchyňský odpad, po naplnění domácího košíku, vhazuje. Nádoby jsou 1x týdně sváženy do kompostárny. Tam odpad nejprve projde procesem tzv. hygienizace, který je právě u kuchyňského odpadu nezbytný (oproti bioodpadu rostlinného původu), protože zahubí patogenní mikroorganismy a další choroboplodné zárodky. Následně se kuchyňský odpad, za dobu cca 6-8 týdnů, přemění procesy řízené kompostárny na kvalitní kompost.

     Zahájení pilotního projektupředcházela fyzická analýza odpadu, uskutečněná 31.3.2021. Z důvodu opatření vlády, spojených s onemocněním covid-19, musela proběhnout bez účasti veřejnosti a konala se tedy v areálu třídící linky svozové společnosti Marius Pedersen a.s.

     Pro potřeby analýzy odpadu bylo svezeno celkem 7 kontejnerů na směsný komunální odpad od objektů, vybraných pro zapojení do sběru kuchyňského odpadu – tedy z různých lokalit města. Z 355 domácností bylo zkoumání provedeno na 355 kilogramech odpadu.

     Všeobecně lze z celkového vyhodnocení shrnout, že využitelného odpadu se v tomto vzorku nacházelo 79 % (tzn. složek, které je možné z odpadu vytřídit např.: sklo, papír, plasty, kovy, bio či elektroodpad, textil apod.) a pouhých 21 % odpadu zde tvořil směsný komunální odpad, který již nelze dále materiálově využít a nelze jej v současné době recyklovat. 

     Máme tedy stále velký prostor ke zlepšení. Pokud byste v okolí „Vašich“ objektů zaznamenali podněty ke zlepšení podmínek pro třídění – ať už často přeplněné separační nádoby, jejichž svoz je nutné navýšit či možnost vhodného umístění dalších nádob na třídění, které zkrátí donáškovou vzdálenost apod., Vaše podněty samozřejmě uvítáme. 

Výsledná zpráva z fyzické analýzy SKO (směsného komunálního odpadu) je k dispozici na webových stránkách města zde: 

http://www.teplice.cz/fyzicka-analyza-smesneho-komunalniho-odpadu/d-32846/p1=33983

(zdroj: teplice.cz)