Začátek nového roku je v životě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem spojen s obdobím, kdy představuje svoji nabídku studijních programů uchazečům o studium. Letošní rok, ovlivněný pandemií koronaviru, převedl veškeré tyto aktivity do online prostoru.

     Všechny fakulty UJEP se však na danou situaci již velmi dobře adaptovaly a pro uchazeče o studium zveřejňují na svých www stránkách informace o možnostech studia v přehledné a jasné struktuře, přičemž osobní návštěvy středoškoláků na fakultách suplují online prezentacemi, video prohlídkami pracovišť či dalším propagačním materiálem. V permanenci jsou také sociální sítě fakult, speciální chaty apod.

     „V takovém formátu se již konal veletrh vzdělávání Gaudeamus 2021 a taktéž Den otevřených dveří na UJEP, jehož průběh a množství podaných informací lze pohodlně dohledat například na YouTube kanálu UJEP,“ upozorňuje prorektorka pro studium dr. Alena Chvátalová.

     Centrálním www pointem pro vstup uchazečů o studium do informací o přijímacím řízení na všech fakultách UJEP jsou stránky Univerzity severu. Online informace ze Dne otevřených dveří (DOD) na UJEP jsou dostupné zde. Záznam kompletního programu DOD UJEP je k dispozici na Youtube kanálu UJEP a taktéž na portálu pro uchazeče univerzitaseveru.cz.

     Pro uchazeče o studium je ve chvíli, kdy se již pro určitý obor rozhodli, důležité, aby správně a včas podali přihlášku ke studiu a splnili podmínky pro přijetí do studia. Kompletní informace pro to mají k dispozici jednak souhrnně, na stránkách Univerzity severu, jednak na webových stránkách konkrétních fakult v záložkách Pro uchazeče/Přijímací řízení apod.

     „Jistě si také naši uchazeči již nyní kladou otázku, jak v době opatření sloužících k ochraně před šířením nákazy covid-19 vlastně přijímací zkoušky proběhnou. S ohledem na jejich konání v období května až června 2021 bude univerzita, v závislosti na vývoji epidemiologické situace a rozhodnutích vlády, postupně zveřejňovat i tyto informace,“ ubezpečuje prorektorka Chvátalová.

     Jedinou z fakult, kde již v tomto roce přijímací zkoušky do bakalářského studia proběhly, je Fakulta umění a designu UJEP, na které se konaly v únoru 2021. Na dalších fakultách jsou termíny pro konání přijímacích zkoušek průběžně aktualizovány tak, aby nekolidovaly s průběžně se měnícími termíny maturitních zkoušek.

     Novinkami studijních programů UJEP pro akademický rok 2021/2022 jsou:

Studijní program Radiologická asistence na Fakultě zdravotnických studií UJEP. Absolventi tohoto studijního programu se uplatní jako zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb nebo jako poskytovatelé zdravotních služeb na pozici radiologického asistenta.

Studijní program Andragogika na Pedagogické fakultě UJEP. Cílem tohoto studia je vybavit posluchače potřebnými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi pro výkon pedagogické profese v oblasti vzdělávání dospělých.

Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP

Úvodní foto: Grafika 30 let UJEP: autoři Patrik Antczak, Jáchym Moravec

Kampus UJEP: archiv UJEP