Veřejné bruslení na kluzišti před radnicí je jako každý rok zdarma, návštěvníci musí dodržovat aktuální hygienické předpisy a podmínky pro vstup na led. Může na něm být maximálně 6 osob najednou a musí mít zakrytá ústa a nos. Provozní řád je upraven a hokej v současné době nebude umožněn. Provozní doba kluziště: Po – Pá 7.00 – 21.30, So – Ne 7.00 – 22.00.

POKYNY K UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO KLUZIŠTĚ

Žatec, náměstí Svobody

VZHLEDEM K SOUČASNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI DODRŽUJTE AKTUÁLNĚ PLATNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

 1. Vstupem do prostoru kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními těchto pokynů a zavazuje se je dodržovat. Dodržování pokynů monitoruje pracovník dohledu (označený reflexní vestou). Kluziště je pod stálým dohledem městských kamer.
 1. Vstup na ledovou plochu je na vlastní nebezpečí!!!
 2. V prostoru areálu kluziště je přísně zakázáno:
  • – vstup na ledovou plochu bez bruslí (výjimku tvoří doprovod dítěte, tj. jedna osoba, která učí bruslit dítě mladší deseti let),
  • – sezení na mantinelech,

– přelézání mantinelů,

– tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru,

– vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím,

– v areálu kluziště a jeho blízkém okolí platí zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů (mimo prostor stánku s občerstvením), jiných omamných či návykových látek,

– odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků) mimo místa k tomu určená,

– vstup na led s hokejkou či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem,

– házení sněhových koulí,

– ohrožování ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalým chováním,

– chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování,

– vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost (např. vstupovat do technického zázemí kluziště),

– vstup na ledovou plochu v době činnosti rolby či údržby.

 1. Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů pracovníka dohledu a řídit se jimi.
 2. Vstup do areálu kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 3. Návštěvníci, a zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Návštěvník a nájemník je povinen každou způsobenou či zjištěnou závadu ihned ohlásit pracovníkovi dohledu kluziště.
 4. Veřejné bruslení končí na základě výzvy pracovníka dohledu. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu po výzvě ukončujícího veřejné bruslení.
 5. Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou návštěvníci kluziště povinni neprodleně opustit prostor kluziště.
 6. Dohled kluziště si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka kluziště) z veřejného bruslení, případně i z areálu kluziště, v případě porušení pokynů užívání kluziště. Toto vyloučení provádí označený pracovník dohledu kluziště nebo jeho zástupce. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci dohledu kluziště oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.
 7. Škody a ztráty:
  • Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
  • Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků.
  • Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení kluziště nebo na majetku třetích osob.
  • Doporučujeme si nebrat na kluziště cenné věci a větší obnosy peněz.
  • Předměty nalezené v objektu areálu je nálezce povinen odevzdat službě konajícímu pracovníkovi dohledu, který je odevzdá do INFOCENTRA MÚ Žatec.
 8. První pomoc, úrazy:
  • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přivolat ihned rychlou záchrannou službu – tel. číslo 155
  • Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením těchto pokynů, nenese provozovatel odpovědnost.
  • Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají rychlou záchrannou službu a pomohou při poskytování první pomoci.
  • Lékárnička se nachází u pracovníka dohledu a na infocentru MÚ Žatec.
 9. Všeobecná ustanovení

Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení veřejného kluziště tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání, což je trestné dle předpisů o ochraně státního a soukromého majetku. Pokud návštěvník veřejného kluziště zjistí závadu, která ohrožuje bezpečnost nebo by bránila či jinak omezovala provoz kluziště, nahlásí neprodleně na telefonním čísle 601 390 930.

Provozovatel si vyhrazuje právo na vyloučení bruslařů v případě náhlé závady nebo mimořádné události na kluzišti.

 1. Provozní doba kluziště: za příznivých atmosférických podmínek (do +15°C)

Pondělí až Pátek 7:00 – 21:30

Sobota a Neděle 7:00 – 22:00

Důležitá telefonní čísla
Rychlá záchranná služba – 155; Hasiči – 150; Policie ČR – 158; Městská policie – 156

Provozovatel kluziště:

Technická správa města Žatec, s.r.o.

Čeradická 1014, Žatec

Ing. Andrej Grežo

jednatel společnosti

Technická správa města Žatec, s.r.o.

(zdroj: mesto-zatec.cz)