Město Litoměřice v letošním roce vyčlenilo z rozpočtu 625 tisíc na realizaci Programu prevence kriminality (PPK). Ten zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené především na děti a mládež. Záměrem těchto aktivit je snížení rizika ohrožení u dětí a mládeže, u kterých je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli, nebo oběťmi trestné činnosti.

     Nejdůležitějšími aktivitami jsou programy primární prevence na školách, kdy se prostřednictvím besed, přednášek, workshopů, divadelních či filmových představení žáci seznamují s nejčastějšími sociálně patologickými jevy či kriminalitou. Hlavním cílem programu je jim zprostředkovat a poskytnout takové znalosti, dovednosti a postoje, které podporují zdravý životní styl. Projekt „Jak se nestát závislákem“ se věnuje tématu drog, „Žáci v bezpečí“ pak prevenci sociálně patologických jevů, jako jsou šikana, vandalství, záškoláctví, týrání, nebo také toxikománii, bezpečnosti v silničním provozu, právnímu povědomí mládeže i osvětě policie. Dlouhodobý „Program primární prevence rizikového chování pro školy“ se pak zaměřuje například na kyberšikanu a cílí nejen na žáky, ale i na jejich rodiče.

     V rámci PPK byl realizován i projekt „Bezpečná škola – Ozbrojený útočník ve škole“, kdy bylo dokončeno mapování budov základních a mateřských škol, které mělo za cíl odhalit slabiny umožňující vnik cizí osoby do objektu.

     Období epidemie koronaviru Program prevence kriminality nezastavil a na počátku léta se uskutečnil již tradiční letní preventivně výchovný tábor pro děti ze sociálně slabých rodin, který je organizovaný Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích.  „I přestože díky pandemii COVID-19 byly Ministerstvem vnitra zastaveny dotace na tento pobyt, vzhledem k důležitosti se město Litoměřice rozhodlo aktivitu finančně podpořit,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková.

     Protidrogové aktivity doplňuje výtvarná soutěž s názvem Jak se (ne)stát závislákem – Správným směrem 8. Již osmým rokem žáci základních škol a studenti středních škol tvoří protidrogové plakáty, v nichž kreativně zobrazují své vnímání problému závislosti na drogách, kouření, alkoholu a dalších.

     Komě preventivních programů zaměřených na děti a mladistvé je v rámci prevence věnována značná pozornost i seniorům, kteří se mohou stát snadnou obětí tzv. šmejdů, podomních prodejců nebo zlodějů. V rámci ochrany a zajištění bezpečnosti nejstarších obyvatel funguje i Senior linka, která zajišťuje funkční systém provozu osobních alarmů pro zvýšení pocitu bezpečí seniorů a osob se specifickými potřebami, čímž dochází ke snížení zdravotního a bezpečnostního rizika u vzniklé krizové situace.

(zdroj: litomerice.cz)