V Ústeckém kraji je překrásná příroda, je zde například Národní park České Švýcarsko, kamencové jezero v Chomutově či památná hora Říp, překrásné Krušné hory a České Středohoří a mnoho dalšího. Relativně hodně blízko je do hlavního města Prahy, také do jedné z největších německých metropolí – Drážďan. Přesto v posledních několika letech Ústecký kraj zaznamenal úbytek obyvatel. Dle Českého statistického úřadu se do roku 2070 počet obyvatel ještě více sníží, nejen vinou přirozeného úbytku, ale i záporné vnitřní migrace. Zajímalo nás, jestli mladé rodiny s dětmi mají možnost zde stavět. Zeptali jsme se tiskových mluvčích jednotlivých okresů, zda mají k dispozici stavební parcely pro rodinné domy a zda jejich výstavbu nějakým způsobem podporují.

     V Ústí nad Labem nám odpověděli, že sociální programy pro mladé rodiny k podpoře jejich bydlení formou nízkoúročených půjček jsou připraveny Státním fondem rozvoje bydlení (http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-pro-mlade/). Prostředky státního programu jsou poskytovány dlouhodobě a nebyly vyčerpány, proto jich mohou mladé rodiny využívat. Speciální parcely k tomuto účelu město k dispozici nemá.

     Litoměřice nemají ve svém vlastnictví parcely pro stavbu rodinných domků. Bohužel výstavba tohoto typu, respektive další rozšiřování města vhodnou výstavbou, je limitována. A to z jedné strany soutokem Labe a Ohře, za kterým se nachází záplavová zóna, a ze strany druhé Českým středohořím.

     V Chomutově v současné době nemají v nabídce žádný pozemek na výstavbu rodinných domů. Výstavba nových rodinných domů probíhá zejména v satelitních obcích.   

     Město Louny v současné době řeší záměr prodeje dvou pozemků v lokalitě za Lidlem. O záměru prodat předmětné pozemky nebylo doposud orgány města rozhodnuto, neboť nejprve bude zpracován geometrický plán na oddělení dvou pozemků z pozemku p. č. 3745/1 a dále znalecký posudek. Po rozhodnutí Zastupitelstva města Louny prodat předmětné pozemky budou na úřední desce vyvěšeny bližší informace ohledně prodeje, případným zájemcům tedy doporučují sledovat úřední desku města.

     Teplice nyní žádnou lokalitu se stavebními parcelami v nabídce k prodeji nemají. Zastupitelstvo města dne 19.6.2009 usn.č. 077/09 schválilo Podmínky pro poskytnutí příspěvku na výstavbu rodinných domů a bytových domů na pozemcích získaných na základě Pravidel pro prodej nemovitostí Statutárního města Teplice výběrem nejvyšší nabídky (dále jen Pravidel). Podle těchto Pravidel, v zájmu podpory výstavby rodinných a bytových domů poskytne město vydražitelům příspěvek ve výši 75% kupní ceny nebo její části, pokud do 24 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy bude vydán kolaudační souhlas nebo souhlas s užíváním stavby rodinného nebo bytového domu. U staveb o více než dvou bytových jednotkách se tato lhůta prodlužuje na 30 měsíců.

     Statutární město Děčín poskytuje zájemcům dotace na výstavbu technické infrastruktury a na výstavbu čistíren odpadních vod. Více na www.mmdecin.cz. Seznam vhodných pozemků na stavbu rodinných domků, které by byly v majetku města, není k dispozici.

     Město Most nemá k dispozici pozemkové parcely pro výstavbu RD a ani nepodporuje jejich výstavbu.

(red.)