V současné době celosvětové pandemie onemocnění COVID-19 vnímáme mnohé, co se dotýká našeho života jinak než v době „předkoronavirové“. Jinak se díváme na hodnoty kvality života. Co zásadně ovlivňuje naše zdraví? Je toho hodně a mezi hlavní parametry patří také kvalita pitné vody. O vodě jsme si povídali a mnohé zajímavé odpověděl tiskový mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Mario Böhme.

Na kvalitu ovzduší jsme v našem kraji hodně citliví. Oproti tomu kvalitu vody, která nám teče z kohoutků, tu vnímáme jako jistotu a samozřejmost. Čím to je?

Chtělo by se říci, že je to profesionální prací vodárenských společností. A jistě to tak i je. Jsme ale rádi, že v posledních letech se lidé začínají více zaměřovat i na kvalitu pitné vody, na problematiku výroby, zásobování i čištění odpadních vod. O tom svědčí zejména zájem o dny otevřených dveří na našich provozech.

Které jsou hlavní procesy zajišťující kvalitu vody dodávané do domácností?

Úprava surové vody, kterou bereme jak z vrtů, tak z povrchových zdrojů, je opravdu náročný proces. Od filtrace, chemické úpravy, využívání UV záření a podobně až po složitou distribuční soustavu, která třeba u nás na severu Čech měří přes 9 tisíc kilometrů. V každé části tohoto procesu je řada kontrolních mechanismů, které zajišťují hygienickou nezávadnost i kvalitu pitné vody, jíž zásobujeme více než 1,1 milionu obyvatel. Kvalitativní parametry pitné vody jsou stanoveny zákonem. Pitná voda dodávaná z veřejného vodovodu je nezávadná a její kvalita vyhovuje legislativním požadavkům po stránce fyzikální, chemické i mikrobiologické. Kvalitu vody v distribuční síti pravidelně kontroluje akreditovaná laboratoř provozovatele a také příslušná pracoviště Krajské hygienické stanice. Kvalita dodávané pitné vody odpovídá všem zákonným přísným limitům. Za stav vnitřních rozvodů v domě či bytě ale vždy zodpovídá majitel. Je důležité, aby materiál vnitřních vodovodních rozvodů byl zdravotně nezávadný a vhodný pro styk s pitnou vodou.

Teď asi k hodně frekventované otázce – dodávaná pitná voda a její bezpečnost z hlediska onemocnění COVID-19.

Akreditovaná laboratoř sleduje systematicky kvalitu vody na výstupu z úpraven vody, ve vodojemech a dále při její distribuci i u spotřebitelů. Program sledování kvality pitné vody je vypracován v souladu s požadavky platné legislativy a je každoročně schvalován hygieniky. Naše laboratoře ročně provedou kontrolu téměř 17 tisíc vzorků pitné vody, při kterých sledují až 100 ukazatelů. Proces úpravy surové vody na vodu pitnou jakékoliv organické znečištění spolehlivě odstraní. Respirační viry a s nimi i nový koronavirus jsou na dezinfekci (ozónem, UV zářením a chlórem) velmi citlivé. Jménem skupiny Severočeská voda vás mohu ujistit, že dodávaná pitná voda do vašich domácností je hygienicky zabezpečená a není třeba se obávat, že by pitná voda šířila onemocnění COVID-19 způsobené novým typem koronaviru.

Pitnou vodu v domácnostech tedy nemusíme doma nijak „pro jistotu“ ošetřovat. Ani převařovat, ani kupovat všelijaké přístroje pro domácí zkvalitnění dodávané vody?

Voda z kohoutku je nezávadná a zcela v pořádku. Navíc je z praktického hlediska nejlépe dostupná. V žádném případě není třeba doplňovat drahé filtry a jiná „zázračná“ zařízení, která bohužel i v této době nabízejí podomní prodejci, přesněji řečeno podvodníci.

Hrozí nám v budoucnosti nedostatek pitné vody?

V severních Čechách je naštěstí relativní dostatek vodních zdrojů. Celá severní hranice je tvořena horami skýtajícími zdroje vody, a tak zde nehrozí žádný katastrofický scénář. To ovšem neznamená, že bychom se neměli o vodu starat a hledět do budoucnosti. Ať už my jako vodohospodáři v péči o infrastrukturu – tam ročně putuje více než 1,5 miliardy korun, nebo stát v péči o vodní zdroje. A samozřejmě každý z nás. Hospodařit s vodou, aby zůstávala v krajině, pečovat o přírodu ve svém okolí a vést k tomu i mladou generaci. V tom jako skupina Severočeská voda pomáháme také školám.

Jaké cíle má SVS pro další roky?

Severočeská vodárenská společnost je silnou nadregionální společností, která zodpovědně a efektivně spravuje vodohospodářský majetek, podporuje jeho hospodárné rozšiřování, a která prostřednictvím tohoto majetku poskytuje kvalitní, spolehlivé a cenově dostupné služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. K těmto cílům vede mnoho cest, kterými se snažíme odpovědně kráčet. Ať už v činnostech souvisejícími se stavbami a rekonstrukcemi, zaváděním nových technologií, ale i edukačními aktivitami, které podporují třeba výuku ve školách, badatelské aktivity zaměřené na vodu a ekologii a podobně.