Jaké je české školství?

I přes různé problémy na tom není nijak zle. Podle mezinárodních šetření1) jsou výsledky našich žáků spíše nadprůměrné, byť ke špičce se neřadí. Na čele žebříčku jsou státy východní Asie, tedy státy s odlišnou kulturou, ke které patří vysoké nároky na poslušnost, kázeň a také úcta k autoritám. V Evropě je na špičce Finsko, ale i to je dost specifické: prestiží učitelského povolání a odvahou k rozsáhlým experimentům. Rozhlížejme se po okolí, ale zůstaňme sví. My máme solidní tradici a strukturu školství, řízení resortu je funkční a akceschopné, spousta učitelů chápe své povolání jako poslání a hlavně: pro velkou většinu společnosti je vzdělání velmi významnou hodnotou. Na vavřínech však spát nemůžeme.

Co našemu školství chybí?

Svoboda. Nejsem pro anarchii, ale vyšší autonomie škol by umožnila školám s nadšenými a ambiciózními učiteli jít svou specifickou cestou. Mnozí učitelé jsou opravdu tvořiví a chtějí pro žáky vymýšlet a do života uvádět atraktivní metody výuky.

Žáci. Někde je to tak doslova – některé školy jsou poloprázdné. Jinde žáci jsou, ale schází jim motivace. Bohužel stále více žáků se snaží školou nějak (co nejsnadněji) proplout a nejde jim o skutečné vzdělání. Klidně se spokojí se čtyřkami. Motivovat je – to je pro nás učitele výzva.

Učitelé. Psychická náročnost a nízká prestiž příliš mnoho zájemců o učitelské povolání do školy nedovedou. Mladých učitelů je málo. V systému zůstali jednak ti skalní, pro něž je povolání posláním, a pak také ti, kteří by se jinde těžko uplatnili. Tedy dvě dost rozdílné skupiny. I proto je třeba, aby ředitelé měli možnost výrazně diferencovat jejich odměňování.

Peníze. Ačkoli se v posledních letech situace výrazně lepší, přece jen ve srovnání se státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj vydáváme na vzdělání stále jen malou část hrubého domácího produktu. Reforma financování regionálního školství (ačkoli k ní mám i výhrady) je dobrým nástrojem ke zkvalitnění výuky, protože umožní její vyšší individualizaci.

Kam je vhodné směřovat?

K individualizaci. Přestože je naše školství centrálně řízené, jsou ve výsledcích velké rozdíly. Pražské školy dopadají v šetřeních mnohem lépe než ty v Ústeckém kraji; žáci, jejichž rodiče jsou úspěšní a vysokoškolsky vzdělaní, dosahují mnohem lepších výsledků než žáci rodičů se základním vzděláním. Za tohle ale školy nemohou. Je to způsobeno možnostmi a ambicemi jednotlivých sociálních skupin. Přesto bychom ale měli směřovat k tomu, abychom každému žáku umožnili rozvinout jeho potenciál. Toho lze dosáhnout individualizací vzdělávání. Takový přístup je drahý. Věřím, že zlevnění pomohou moderní technologie.

K všeobecnému vzdělání. Z populačního ročníku jde po maturitě studovat vysokou školu asi 65 % mladých lidí. Z nich má za sebou 24 % gymnázium a 41 % SOŠ. Přitom odborné školy mají takové složení předmětů, aby své žáky připravily do praxe. Nemíním absolventům SOŠ bránit v přístupu k vyššímu vzdělání, ale soudím, že výše uvedený procentuální poměr by měl být obrácený. Stát by ušetřil (gymnázia jsou podstatně levnější než odborné školy) a žáci by pro studium byli lépe připraveni.

K celoživotnímu učení. Stále zrychlující rozvoj technologií a vývoj společnosti způsobuje, že člověk nevystačí se znalostmi nabytými ve škole po celý život. Kdo chce být úspěšný, musí se pořád učit. Stát má pro to vytvořit podmínky. Třeba i tím, že školy budou fungovat jako centra vzdělanosti pro všechny věkové kategorie.

Co jsme objevili během karantény

Uzavření škol kvůli epidemii COVID-19 přineslo řadu problémů a těžkostí. Má ale i pozitivní dopady. Přimělo totiž učitele využívat technologie, kterým se někteří dlouho bránili. Teď jim nezbývá nic jiného, než se je naučit zvládat. A objevují jejich možnosti a výhody. To je dobře!

Kladem také je, že učitelé jsou nuceni učivo redukovat a vybírat to opravdu podstatné – základní. A to je taky dobře!

Nejdůležitějším přínosem současné koronavirové situace pro žáky je její výchovný aspekt. Žáci vidí vlnu solidarity ve společnosti, semknutí se. A co víc – mnozí se aktivně zapojují a pomáhají potřebným. To je skvělé.

RNDr. Zdeněk Bergman, ředitel Gymnázia Teplice

1) Programme for International Student Assessment (PISA) a Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)